Soutěžní linka Allegria 222 316 957


SK verze

Statut a pravidla marketingové akce
„Sušičky Bosch Zážitky“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce „Sušičky Bosch Zážitky“ (dále jen „akce“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky a Slovenska. Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem akce je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČ: 251 26 954, se sídlem Radlická 350/107c, Radlice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Firma na zážitky, s.r.o., IČ: 27624021, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119670 (dále jen „organizátor“).

 1. Termín a místo konání akce

Akce probíhá v termínu od 1. září 2019 00:00:01 hod do 30. listopadu 2019 23:59:59 hod (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky a Slovenska (dále jen „místo konání akce“).

 1. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenska (dále také „zájemce“).
Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném vztahu k pořadateli akce, organizátorovi, jakož i osoby jim blízké dle příslušných právních předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je osobou v pracovním nebo obdobném vztahu k uvedené společnosti, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Nepředané výhry propadají ve prospěch pořadatele k dalším marketingovým či charitativním účelům. Účastníkem akce se stane osoba splňující podmínky stanovené v tomto odstavci, která se do akce platně registruje dle článku 4. tohoto statutu (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“).

 1. Princip a podmínky akce

Účastník se zapojí do akce tak, že si v době konání akce:

1) Zakoupí akční výrobek – domácí spotřebič sušičku prádla značky Bosch (dále jen „akční výrobek“), a to v kterémkoliv kamenném obchodě na území České republiky nebo Slovenska nebo internetovém obchodě, provozovaném osobou se sídlem na území České republiky nebo Slovenska v období od 1.9.2019 do 30.11.2019. Za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku / fakturu (daňový doklad), s nímž se může zaregistrovat do této akce (dál jen „akční účtenka“). Za akční výrobek se považuje výhradně nový výrobek; z akce jsou tak vyloučeny bazarové a servisované výrobky či výrobky jakkoliv používané.

a

2) v době konání akce navštíví webové stránky umístěné na URL adrese www.bosch.firmanazazitky.cz (dále jen „akční web“), kde prostřednictvím k tomu určeného registračního formuláře (dále jen „registrační formulář“) provede on-line registraci tak, že:

 1. a) Vyplní své kontaktní údaje:
  - jméno, příjmení,
  - adresu trvalého bydliště,
  - kontaktní telefon,
  - kontaktní e-mail,

a dále:
- model akčního výrobku
- unikátní kód akčního výrobku – pod označením Z – Nr.: xxxxxx

- datum nákupu,
- název prodejce,

 1. b) Udělí prostřednictvím zaškrtávacích políček souhlas s pravidly této akce a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, který vyplývá z těchto pravidel.

3) Ponechá si svou účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na výhru.

4) Za úplně vyplněný registrační formulář se považuje pouze takový registrační formulář, do kterého účastník vyplnil všechny výše uvedené údaje úplně a pravdivě.

5) Účastníci se mohou účastnit akce opakovaně vždy se zakoupením dalšího akčního výrobku a provedením nové on-line registrace. Výjimkou je situace, kdy jedna akční účtenka dokumentuje koupi více kusů akčního výrobku. Pak se účastník může registrovat do registračního formuláře i opakovaně, a to tolikrát, kolik koupených akčních výrobků účtenka dokumentuje.
6) V akci lze akceptovat pouze elektronicky vystavenou akční účtenku (nelze uznat ručně vystavenou akční účtenku, ze zaslaného dokladu o koupi akčního výrobku, resp. z účtenky musí být patrno, v jaký den, v jakou hodinu a na jakém místě účastník zakoupil akční výrobek, resp. jaký typ akčního výrobku byl předmětem této koupě).

7) Do akce nebudou zařazeny registrační formuláře doručené pořadateli mimo dobu trvání akce či jinak nesplňující stanovené podmínky. Do akce nebudou zejména zařazeny registrační formuláře vyplněné mimo dobu konání akce či registrační formuláře neobsahující veškeré údaje podle těchto pravidel. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení vyplněných registračních formulářů.

8) Organizátor si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku na účast v akci či na výhru od takového účastníka originál účtenky, případně i další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku účastníka) a dále v případě pochybností také předložení fotografie akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce zachycující unikátní kód akčního výrobku – pod označením Z – Nr.: xxxxxx (možno zaslat i jako sken).. Pokud účastník nepředloží na vyzvání organizátorovi účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady či fotografii akčního výrobku, bude z akce vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch organizátora akce, který je oprávněn ji udělit jinému účastníkovi, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.

9) Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, jejímž předmětem koupě byl akční výrobek, zaniká nárok na výhru.

 1. Výhry v akci, výherci

V akci se hraje o tyto výhry: 150 ks zážitkových poukazů v hodnotě 5.000,- Kč nebo 200 euro (tedy ve výši odpovídající 5.000,- Kč při stanovení fixního kurzu 25,- Kč za 1 euro), které lze uplatnit v eshopu www.firmanazazitky.cz za účelem využití nabízených zážitkových služeb (dále jen „výhra“ nebo v množném čísle „výhry“). Zakoupil-li výherce akční výrobek na území České republiky bude hodnota jeho zážitkového poukazu uvedena v českých korunách (5.000,- Kč) a zakoupil-li výherce akční výrobek na území Slovenska bude hodnota jeho zážitkového poukazu uvedena v eurech (200 euro). Detaily k využití poukazu najdete ZDE.

Po skončení každého kalendářního měsíce trvání akce bude vylosováno 50 výherců, tedy první kolo losování proběhne dne 1.10.2019, druhé kolo losování proběhne dne 1.11.2019 a třetí kolo losování proběhne dne 1.12.2019.

Každý výherce získá 1 (jednu) výše uvedenou výhru.

Losováno bude ve všech třech kolech losování ze všech soutěžících, kteří učinili řádnou registraci na akčním webu v době konání akce a splnili všechny ostatní podmínky stanovené tímto statutem. Pouze výherci výher budou již z dalšího/ dalších losování vyřazeni, tedy každý soutěžící má nárok získat v akci pouze jednu výhru.

Losování proběhne bez účasti veřejnosti – pomocí generátoru náhodného výherce (softwarové řešení).

V případě pochybností se za řádnou on-line registraci považuje pouze on-line registrace obsahující všechny požadované údaje, vyplněná řádně a prokazující splnění pravidel této akce a doručená organizátorovi akce v době jejího konání (rozhodující tedy není čas odeslání on-line registrace, ale časový okamžik jejího doručení organizátorovi akce). S tím, že určujícím časem je čas evidovaný organizátorem akce nikoliv čas prezentovaný soutěžícím.

 1. Kontaktování výherce a doručení výher

Výherce bude kontaktován organizátorem na email uvedený v registračním formuláři a bude vyzván, aby zaslal do 5 pracovních dnů na email: soutezbosch@firmanazazitky.cz sken akční účtenky. Organizátor pomocí skenu akční účtenky zkontroluje, zda soutěžící splnil všechna pravidla stanovená v tomto statutu akce a je-li vše v pořádku zašle výherci výhru v elektronické podobě na email uvedený v registračním formuláři.

V případě, že výherce nezašle organizátorovi sken akční účtenky do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl doručen informační email organizátora o výhře spolu s výzvou k zaslání skenu akční účtenky, ztrácí tento vylosovaný soutěžící nárok na výhru a možnost získat tuto výhru dostane soutěžící, který bude vylosován jako náhradní výherce.

Výhra bude výherci předána odesláním výhry v elektronické podobě na email, který výherce uvedl v registračním formuláři. Za správnost uvedeného emailu odpovídá pouze výherce. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za to, že výhra nebude výherci doručena, pokud důvodem této skutečnosti je uvedení chybného emailu v registračním formuláři výhercem.

 1. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a rovněž tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely akce:

Odesláním registračního formuláře bere soutěžící na vědomí, že pro účely vedení této marketingové akce, je nutné zpracování osobních údajů dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování je účast v akci potvrzená projevením souhlasu s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti akce. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele akce v souvislosti s touto akcí a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu pěti let od skončení akce.Správcem osobních údajů je pořadatel akce.
Účelem zpracování je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení marketingové akce a kontrola a předání výher.
Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání akce a 90 dní po jejím skončení za účelem kontroly splnění podmínek akce a pro případ potřeby volby náhradního výherce.
Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly akce ze strany orgánu dozoru a pro případ potřeby doložení, že pořadatel postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly akce nejdéle po dobu pěti let od skončení akce.
Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje soutěžících v rozsahu: registračního formuláře (a to zejména jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail), a dále údaj o zapojení se do akce, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 18 let.
Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené správcem, a to způsobem obvyklým pro zajišťování akcí, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelem je mimo jiné organizátor akce.

Poučení o právech:

Subjekt (účastník) má práva dle článku 12 - 23 Nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.
Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.
Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.
Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.
Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.
Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.
Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.
Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:

Data-Protection-CZ@bshg.com


Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu:

V případě, že k tomu soutěžící udělí souhlas (zaškrtnutím příslušného políčka), souhlasí rovněž se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel „Podmínky zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu“. V příloze těchto pravidel soutěžící nalezne podrobné informace o účelu zpracování osobních údajů, poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu a dále informace o příjemcích a orgánu dozoru včetně možnosti podat stížnost.

 1. Další ustanovení
 2. a) Pořadatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidlabez uvedení důvodu a stanovení náhrady.
 3. b) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhry není možné reklamovat. Výhry není možné jinak alternativně plnit.
 4. c) Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá pořadateli akce pro další marketingové či charitativní účely.
 5. d) Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 6. e) Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v akci. Výhry nezískají účastníci, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.
 7. f) Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci.
 8. g) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher z akce. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 9. h) Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly akce.
 10. i) Vymáhání účasti v akci či výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a přiměřeným způsobem zveřejněno. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním akčních výrobků.
 11. j) Výhry, které nebylo možné v akci rozdělit či přidělit, nebo se nepodařilo je jinak výherci doručit, propadají ve prospěch pořadatele akce k dalším marketingovým či charitativním účelům.
 12. k) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této akce podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.
 13. l) Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 14. m) V případě rozporu znění tohoto statutu a zkrácených pravidel má přednost znění těchto úplných pravidel akce.
 15. n) Úplná a závazná pravidla akce jsou dostupná na internetových stránkách www.bosch.firmanazazitky.cz
 16. o) V případě jakýchkoliv dotazů se účastník může obrátit na Help linku: +420222316957(po-pá od 12 do 15 hod.) nebo elektronicky na soutezbosch@firmanazazitky.cz

Štatút a pravidlá marketingové akcie

„Sušičky Bosch Zážitky“

Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel marketingovej akcie „Sušičky Bosch Zážitky“

(ďalej len „akcia“). Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Tento štatút môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

 1. Usporiadateľ a organizátor akcie:

Usporiadateľom akcie je BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom: Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 251 26 954, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 51947, konajúca na území Slovenskej republike prostredníctvom jej organizačnej zložky:

BSH domáci spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava, IČO: 36 070 904, so sídlom: Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 981/B
(ďalej len „usporiadateľ“).

Organizátorom akcie je Firma na zážitky, s.r.o., so sídlom: Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, identifikačné číslo: 27624021, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spis. zn. C 119670 (ďalej len „organizátor“).

 1. Termín a miesto konania akcie:
  Akcie prebieha v termíne od 1.9. 201900:00:01 hod do 30. 11. 2019 23:59:59 hod (ďalej len „doba konania akcie“) na území Slovenke republiky a Českej republiky (ďalej len "miesto konania akcie").

 1. Účastník akcie:
  Účastníkom akcie sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „záujemca"). Z akcie sú vylúčení osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi akcie, organizátorovi, ako aj osoby im blízke podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je osobou v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k uvedenej spoločnosti, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Rovnako tak sa výhra neodovzdá v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Neodovzdané výhry prepadajú v prospech usporiadateľa k ďalším marketingovým či charitatívnym účelom. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Účastníkom akce sa stane osoba spĺňajúca podmienky stanovené v predchádzajúcich odsekoch, ktorá sa do súťaže platne registruje podľa čl. 4 (ďalej tiež „súťažiaci“ alebo „účastník“).

 1. Princíp a podmienky akcie:

Účastník sa do akcie zapojí tak, že si v čase konania akcie:

1) Zakúpi akčný výrobok – domáci spotrebič sušičku bielizne značky Bosch (ďalej len „akčný výrobok“), a to v ktoromkoľvek kamennom obchode so sídlom na území Slovenskej republiky a Českej republiky alebo prostredníctvom autorizovaného internetového obchodu spotrebičov Bosch prevádzkovaného osobou so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky Českej republiky od 1.9.2019 do 30.11.2019. Za tento nákup akčného výrobku (ďalej len “akčný nákup”) obdrží účastník od príslušného predajcu pokladničný doklad / faktúru (daňový doklad), s ktorým sa môže zaregistrovať do tejto akcie (ďalej len “akčná účtenka”). Za akčný výrobok sa považuje výhradne nový výrobok. Z akcie sú vylúčené bazárové a servisované výrobky alebo výrobky už používané;

a

2) v dobe konania akcie navštívi webové stránky umiestnené na URL adrese www.bosch.firmanazazitky.cz (ďalej len „akčný web“), kde prostredníctvom k tomu určeného registračného formulára (ďalej len „registračný formulár“) vykoná on-line registráciu tak, že:

 1. a) vyplní svoje kontaktné údaje:
  - meno, priezvisko,
  - adresa na doručovanie (prípadne číslo bankového účtu)
  - kontaktný telefón,
  - kontaktný e-mail, a ďalej:

- model akčného výrobku,

- unikátny kód akčného výrobku – pod označením Z – Nr.: xxxxxx

- dátum nákupu
- názov predajcu

 1. c) udelí prostredníctvom zaškrtávacích políčok súhlas s pravidlami tejto akcie a so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z týchto pravidiel.

3) Ponechá si svoju pokladničný doklad potvrdzujúci nákup akčného výrobku, ktorý použije ako doklad pre prípadné overenie nároku na výhru.

4) Za úplne vyplnený registračný formulár sa považuje iba taký registračný formulár, do ktorého účastník vyplnil všetky vyššie uvedené údaje úplne a pravdivo.

5) Účastníci sa môžu zúčastniť akcie opakovane vždy so zakúpením ďalšieho akčného výrobku a vykonaním novej on-line registrácie. Výnimkou je situácia, keď jeden pokladničný doklad dokumentuje kúpu viacerých kusov akčného výrobku. Potom sa účastník môže registrovat do registračného formulára opakovane, a to toľkokrát, koľko kúpených akčných výrobkov pokladničný doklad dokumentuje.

6) V akcii je možné akceptovať len elektronicky vystavené pokladničné doklady (nie je možné uznať ručne vystavený pokladničný doklad zo zaslaného dokladu o kúpe akčného výrobku, resp. z pokladničného dokladu musí byť zrejmé, v aký deň, v akú hodinu a na akom mieste účastník zakúpil akčný výrobok, resp. aký typ akčného výrobku bol predmetom tejto kúpy).

7) Do akcie nebudú zaradené registračné formuláre doručené usporiadateľovi mimo dobu konania akcie či inak nespĺňajúce stanovené podmienky. Do akcie nebudú najmä zaradené registračné formuláre vyplnené mimo dobu konania akcie či registračné formuláre neobsahujúce všetky údaje podľa týchto pravidiel. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia vyplnených registračných formulárov.

8) Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku účastníka na účasť v akcii resp. na výhru od takého účastníka originál pokladničného dokladu prípadne aj ďalšie nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom overenia veku účastníka). Ak účastník nepredloží na výzvu organizátora pokladničný doklad spĺňajúci podmienky ustanovené v týchto pravidlách prípadne ďalšie nevyhnutné doklady vyžadované organizátorom bude z akcie vylúčený. V takom prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť, či ju organizátor udelí inému účastníkovi alebo ju usporiadateľ použije na iné marketingové účely.

9) Ak účastník odstúpi od kúpnej zmluvy (predmetom ktorej je kúpa akčného výrobku), zaniká nárok účastníka na výhru.

 1. Výhry v akcii, výhercovia:

V akcii sa hrá o tieto výhry: 150 ks zážitkových poukazov v hodnote 5.000, - Kč alebo 200 Euro (teda vo výške zodpovedajúcej 5.000, - Kč pri stanovení fixného kurzu 25, - Kč za 1 euro), ktoré možno uplatniť v eshope www. firmanazazitky.cz za účelom využitia ponúkaných zážitkových služieb (ďalej len "výhra" alebo v množnom čísle "výhry"). Ak zakúpil výherca akčný výrobok na území Českej republiky bude hodnota jeho zážitkového poukazu uvedená v českých korunách (5.000, - Kč) a ak zakúpil výherca akčný výrobok na území Slovenska bude hodnota jeho zážitkového poukazu uvedená v eurách (200 euro). Detaily k využitiu poukazu nájdete TU.

Po skončení každého kalendárneho mesiaca trvania akcie bude vyžrebovaných 50 výhercov, teda prvé kolo losovanie prebehne dňa 1.10.2019, druhé kolo losovanie prebehne dňa 1.11.2019 a tretie kolo losovanie prebehne dňa 1.12.2019.

Každý výherca získa 1 (jednu) vyššie uvedenú výhru.

Žrebovanie bude vo všetkých troch kolách žrebovanie zo všetkých súťažiacich, ktorí urobili riadnu registráciu na akčnom webe v čase konania akcie a splnili všetky ostatné podmienky stanovené týmto štatútom. Iba výhercovia výhier budú už z ďalšieho / ďalších žrebovaní vyradení, teda každý súťažiaci má nárok získať v akcii len jednu výhru.

Žrebovanie prebehne bez účasti verejnosti - pomocou generátora náhodného výhercu (softvérové riešenie).

V prípade pochybností sa za riadnu on-line registráciu považuje iba on-line registrácia obsahujúce všetky požadované údaje, vyplnená riadne a preukazujúce splnenie pravidiel tejto akcie a doručená organizátorovi akcie v dobe jej konania (rozhodujúci teda nie je čas odoslania on-line registrácia, ale časový okamih jej doručenia organizátorovi akcie). S tým, že určujúcim časom je čas evidovaný organizátorom akcie nie čas prezentovaný súťažiacim.

 1. Kontaktovanie výhercu a doručenie výhier

Výherca bude kontaktovaný organizátorom na email uvedený v registračnom formulári a bude vyzvaný, aby zaslal do 5 pracovných dní na email: kontakt@firmanazazitky.cz sken akčné účtenky. Organizátor pomocou skenu akčné účtenky skontroluje, či súťažiaci splnil všetky pravidlá ustanovené v tomto štatúte akcie a ak je všetko v poriadku zašle výhercovi výhru v elektronickej podobe na email uvedený v registračnom formulári.

V prípade, že výherca nezašle organizátorovi sken akčné účtenky do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu bol doručený informačný email organizátora o výhre spolu s výzvou na zaslanie skenu akčné účtenky, stráca tento vyžrebovaný súťažiaci nárok na výhru a možnosť získať túto výhru dostane súťažiaci, ktorý bude vyžrebovaný ako náhradný výherca.

Výhra bude výhercovi odovzdaná odoslaním výhry v elektronickej podobe na email, ktorý výherca uviedol v registračnom formulári. Za správnosť uvedeného emailu zodpovedá iba výherca. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že výhra nebude výhercovi doručená, ak dôvodom tejto skutočnosti je uvedenie chybného emailu v registračnom formulári výhercom.

 1. Spracovanie osobných údajov

Odoslaním registračného formulára vyjadruje účastník súhlas s pravidlami akcie, zaväzuje sa ich plne dodržiavať a tiež týmto súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov na účely akcie:

Odoslaním registračného formulára súťažiaci udeľuje dobrovoľný a informovaný súhlas so spracúvaním jeho poskytnutých osobných údajov na účely vedenia tejto marketingovej akcie . Bez spracúvania osobných údajov podľa týchto pravidiel nie je možná účasť v akcii, pretože spracovanie je nevyhnutné pre jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel.

Právnym základom spracúvania je účasť v akcii potvrdená prejavením súhlasu s pravidlami a vstupom do akcie prostredníctvom registrácie. Súhlas je nutný pre možnosť účasti v súťaži. Súhlas je možno kedykoľvek odvolať, avšak účasť súťažiaceho v rámci akcie bude ukončená. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracovanie prebieha ručne.

Prevádzkovateľom osobných údajov je usporiadateľ akcie.

Účelom spracúvania je zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenie, vyhodnotenie marketingovej akcie a kontrola a odovzdanie výhier.

Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia akcie.

Pre vyššie uvedený účel budú spracúvané osobné údaje súťažiacich v rozsahu: registračného formulára (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail), údaj o zapojení sa do akcie, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 18 rokov.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať ako sprostredkovateľ marketingové spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia. Sprostredkovateľom je aj organizátor akcie.

Poučenie o právach:

Subjekt (účastník) má práva podľa článku 12 - 23 Nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt tiež právo namietať pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie sú požiadavky zjavne neodôvodnené, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže správca požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie znamená právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracovanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracovaniu, údaje boli spracované protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod pre vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť znamená právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možné vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

Súťažiaci, ktorý chce svoj súhlas voči prevádzkovateľovi odvolať, má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: Data-Protection-CZ@bshg.com

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dohľadu, ktorým je v Slovenskej republike vo veci spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na dobu 5 rokov od ukončenia akcie.

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu:

V prípade, že k tomu súťažiaci udelí súhlas (zaškrtnutím príslušného políčka), súhlasí tiež so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 týchto pravidiel "Podmienky spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu". V prílohe týchto pravidiel súťažiaci nájde podrobné informácie o účele spracúvania osobných údajov, poučenie o právach, vrátane práva na námietky proti priamemu marketingu a ďalej informácie o príjemcoch a orgáne dohľadu vrátane možnosti podať sťažnosť.

 1. Ďalšie ustanovenia
 2. a) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá bez uvedenia dôvodu a stanovenia náhrady.
 3. b) Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhry nie je možné reklamovať. Výhry nie je možné plniť alternatívne.
 4. c) Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do akcie zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru a výhra prepadá usporiadateľovi akcie pre ďalšie marketingové či charitatívne účely
 5. d) Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
 6. e) Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v akcii. Výhry nezískajú účastníci, ktorí nesplnia čo i len okrajovo alebo čiastočne stanovené podmienky pre získanie výhier.
 7. f) Usporiadateľ ani organizátor akcie nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii.
 8. g) Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody, které byly účastníkům způsobeny v souvislosti s účastí v akci či v souvislosti s užíváním výher z akce. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti či jiném plnění.
 9. h) Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami akcie.
 10. i) Vymáhanie účasti v akcii či výhier súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách akcie, bude toto urobené písomne vo forme dodatku a primeraným spôsobom zverejnené. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s užívaním akčných výrobkov.
 11. j) Výhry, ktoré nebolo možné v akcii rozdeliť či prideliť, alebo sa nepodarilo inak výhercovi doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa akcie k ďalším marketingovým či charitatívnym účelom.
 12. k) Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky, týkajúce sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov.
 13. l) Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom akcie žiadne iné záväzky a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.
 14. m) V prípade rozporu znenia tohto štatútu a skrátených pravidiel má prednosť znenie týchto úplných pravidiel akcie.
 15. n) Úplné pravidlá akcie sú k dispozícii na www.bosch.firmanazazitky.cz
 16. o) V prípade akýchkoľvek otázok sa účastník môže obrátiť na Help linku: +
  +xxxxxxx (po-pia od 12 do 15 hod.) nebo elektronicky na xxxxxxxxx

Príloha č. 1 pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Sušičky Bosch Zážitky“

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného poľa dobrovoľne a informovane súhlasil, že jeho osobné údaje môžu byť spracúvané tiež na účely priameho marketingu podľa tohto súhlasu, a to usporiadateľom akcie t.j. spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom: Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 251 26 954, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 51947, konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky: BSH domáci spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava, IČO: 36 070 904, so sídlom: Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 981/B (ďalej len "Bosch").

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môže byť zo strany súťažiaceho kedykoľvek odvolané.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného poľa, ktorým súťažiaci takisto odsúhlasuje tieto podmienky spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracúvanie prebieha ručne.

Účelom spracúvania je priamy marketing, pričom tento účel zahŕňa najmä tieto operácie spracúvania:
- zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou výrobkov a služieb prevádzkovateľov a tretích osôb, a to všetkými prostriedkami vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách;
- zasielanie neadresovaných obchodných oznámení, vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie;
- vykonávanie prieskumu a vyhodnotenia trhu;
- zaradenie do marketingovej databázy pre profilovanie a priamy marketing;
- vykonávanie segmentácie (profilovanie) na účely zacielenia marketingu podľa konkrétnych potrieb subjektu, napríklad voľby obchodných oznámení vzhľadom na účasť na aktivitách prevádzkovateľa, zistené preferencie, vek a ďalšie informácie zistené od subjektu.

Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania účelu, nie však dlhšie, než bude súhlas odvolaný.

Obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami budú zasielané, kým nedôjde zo strany subjektu k odmietnutiu príjmu ďalších obchodných oznámení.

Pre vyššie uvedený účel budú spracúvané tieto osobné údaje: meno a priezvisko, kontaktná adresa, e-mail, telefónne číslo, údaj o výhre, súťažný vstup a údaje subjektu súvisiace s účasťou v súťaži a prípadnou výhrou.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať ako sprostredkovateľ spoločnosti poverené prevádzkovateľom a to spôsobom obvyklým pre priamy marketing, marketingové spoločnosti, call centrá, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Poučenie o právach:

Subjekt má práva podľa článku 12 - 23 Nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt tiež právo namietať pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právo na prístup znamená právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie sú požiadavky zjavne neodôvodnené, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právo na vymazanie znamená právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny titul pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané nezákonne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je tu dôvod pre vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ a príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť znamená právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možné vzniesť proti používaniu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

Súťažiaci, ktorý chce svoj súhlas voči príslušnému prevádzkovateľovi odvolať, má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: Data-Protection-CZ@bshg.com

Ak nebude chcieť dostávať ponuky, obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, môže jednoduchým spôsobom odmietnuť ich zasielanie prostredníctvom každej jednotlivej správy.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dohľadu, ktorým je v Slovenskej republike vo veci spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na dobu 5 rokov od ukončenia akcie.