Soutěžní linka Allegria 222 316 957


SK verze

Zpracování osobních údajů

Příloha č. 1 pravidel spotřebitelské soutěže „Sušičky Bosch Zážitky“

Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu

Soutěžící zaškrtnutím příslušného pole dobrovolně a informovaně souhlasil, že jeho osobní údaje mohou být zpracované také za účelem přímého marketingu dle tohoto souhlasu, a to pořadatelem akce resp. společností BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČ: 251 26 954, se sídlem Radlická 350/107c, Radlice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „Bosch).

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být ze strany soutěžícího kdykoliv odvoláno.

Právním základem zpracování je souhlas projevený zaškrtnutím příslušného pole, kterým soutěžící rovněž odsouhlasuje tyto podmínky zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

Účelem zpracování je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování:
- zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb správce a třetích osob, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
- zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
- provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;
- zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing;
- provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu.

Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu trvání účelu, tedy po dobu neurčitou, ne však déle, než bude souhlas odvolán.

Obchodní sdělení elektronickými prostředky budou zasílána, dokud nedojde ze strany subjektu k odmítnutí příjmu dalších obchodních sdělení.

Pro shora uvedený účel budou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, údaj o výhře, soutěžní vstup a údaje subjektu související s účastí v soutěži a případnou výhrou.

Osobní údaje mohou kromě správce zpracovávat jakožto zpracovatel společnosti pověřené správcem a to způsobem obvyklým pro přímý marketing, marketingové společnosti, call centra, dodavatelé IT služeb, účetní, daňoví a právní poradci.

Poučení o právech:

Subjekt má práva dle článku 12 - 23 Nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

Soutěžící, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu:

Pokud nebude chtít dostávat nabídky obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, můžete jednoduchým způsobem odmítnout jejích zasílání prostřednictvím každé jednotlivé zprávy.

Soutěžící může uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je v České republice ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení akce.

Príloha č. 1 pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Sušičky Bosch Zážitky“

Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného poľa dobrovoľne a informovane súhlasil, že jeho osobné údaje môžu byť spracúvané tiež na účely priameho marketingu podľa tohto súhlasu, a to usporiadateľom akcie t.j. spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom: Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 251 26 954, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 51947, konajúcou na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky: BSH domáci spotřebiče s.r.o. - organizačná zložka Bratislava, IČO: 36 070 904, so sídlom: Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 981/B (ďalej len "Bosch").

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a môže byť zo strany súťažiaceho kedykoľvek odvolané.

Právnym základom spracúvania je súhlas prejavený zaškrtnutím príslušného poľa, ktorým súťažiaci takisto odsúhlasuje tieto podmienky spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracúvanie prebieha ručne.

Účelom spracúvania je priamy marketing, pričom tento účel zahŕňa najmä tieto operácie spracúvania:
- zasielanie vybraných obchodných oznámení s ponukou výrobkov a služieb prevádzkovateľov a tretích osôb, a to všetkými prostriedkami vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie v zmysle zákona č. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách;
- zasielanie neadresovaných obchodných oznámení, vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie;
- vykonávanie prieskumu a vyhodnotenia trhu;
- zaradenie do marketingovej databázy pre profilovanie a priamy marketing;
- vykonávanie segmentácie (profilovanie) na účely zacielenia marketingu podľa konkrétnych potrieb subjektu, napríklad voľby obchodných oznámení vzhľadom na účasť na aktivitách prevádzkovateľa, zistené preferencie, vek a ďalšie informácie zistené od subjektu.

Osobné údaje súťažiaceho budú spracúvané po dobu trvania účelu, nie však dlhšie, než bude súhlas odvolaný.

Obchodné oznámenia elektronickými prostriedkami budú zasielané, kým nedôjde zo strany subjektu k odmietnutiu príjmu ďalších obchodných oznámení.

Pre vyššie uvedený účel budú spracúvané tieto osobné údaje: meno a priezvisko, kontaktná adresa, e-mail, telefónne číslo, údaj o výhre, súťažný vstup a údaje subjektu súvisiace s účasťou v súťaži a prípadnou výhrou.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať ako sprostredkovateľ spoločnosti poverené prevádzkovateľom a to spôsobom obvyklým pre priamy marketing, marketingové spoločnosti, call centrá, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Poučenie o právach:

Subjekt má práva podľa článku 12 - 23 Nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt tiež právo namietať pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právo na prístup znamená právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie sú požiadavky zjavne neodôvodnené, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právo na vymazanie znamená právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny titul pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané nezákonne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je tu dôvod pre vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ a príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť znamená právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možné vzniesť proti používaniu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

Súťažiaci, ktorý chce svoj súhlas voči príslušnému prevádzkovateľovi odvolať, má na prevádzkovateľa akúkoľvek otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: Data-Protection-CZ@bshg.com

Ak nebude chcieť dostávať ponuky, obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, môže jednoduchým spôsobom odmietnuť ich zasielanie prostredníctvom každej jednotlivej správy.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dohľadu, ktorým je v Slovenskej republike vo veci spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto akciou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku je udelený na dobu 5 rokov od ukončenia akcie.